Nadzór inwestorski

Usługi nadzoru inwestorskiego - zakres podstawowy

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznych
 • udział w czynnościach odbiorów robót wykonywanych zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Inwestorem, a wykonawcami robót
 • zgłaszanie wniosków dotyczących optymalizacji kosztów
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, zastosowanych materiałów, instalacji, sprzętu oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją jak również zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
 • udział w czynnościach odbioru końcowego, nadzór nad usunięciem usterek wykazanych w protokóle odbioru końcowego

Usługi nadzoru inwestorskiego - zakres poszerzony

 • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i opiniowanie wykonanych projektów branżowych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu rozwiązań projektowych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, lub niezgodnych ze sztuką budowlaną
 • uczestniczenie w naradach koordynacyjnych realizacji budynków zwoływanych przez Inwestora
 • kompletowanie atestów, ekspertyz, protokołów prób i regulacji instalacji
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru budynków i obiektów budowlanych, a także przekazywania ich do użytkowania
 • kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, raportowanie budowy
 • poszukiwanie, opiniowanie nowych rozwiązań
×
Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili?